Hoppa till huvudinnehåll
image

Woodsafe och Agenda 2030

Woodsafe har stora möjligheter att bidra till flera av FN:s globala utvecklingsmål som en del av Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Sedan 2020 har vi kartlagt hur vår verksamhet bidrar till de globala målen och det är särskilt fem utvalda mål där vår påverkan är som störst. För att göra Agenda 2030 till Woodsafes agenda måste hela värdekedjan i vårt hållbarhetsarbete ingå.

 

Woodsafe har identifierat att vi har störst påverkan på följande mål:

 

img

Woodsafe förbrukar energi i våra processer. Vi ser en negativ påverkan i yttre miljö där utlastning utförs med fossildriven lastmaskin på grund av lyftkapacitet. Det vi kan påverka är övrig utrustning, bränslen, truckar och elektricitet vilket vi också gör och där vi ställer om till egen hållbar solenergianläggning med kapacitet att vara självförsörjande samt att sälja överskottet öronmärkt som solenergi. Vår interna förbrukning är omställd till lågenergikrävande belysning, motorer samt att alla truckar laddas med egen solkraftenergi. Den värme vi behöver skapas i vår biobränsleanläggning där bränslet kommer från närliggande sågverk i form av pellets.


img

Woodsafe månar om våra anställda och erbjuder en arbetsplats där alla medarbetare ska kunna nå en balans mellan arbete och fritid. Vi genomför ett pågående och systematiskt arbetsmiljöarbete för att minimera risker på arbetsplatsen som ljudvolym, monotona arbetsuppgifter och tunga lyft. En ekonomisk stabilitet i företaget möjliggör att vi är en långsiktigt hållbar arbetsgivare.
Woodsafe har en ojämn sammansättning av kvinnor och män i vår verksamhet. Det finns därför en risk att vi ännu inte fångar upp alla de arbetsmiljöförbättringar och tillväxtmöjligheter som en mer blandad arbetsgrupp skulle kunna bidra till.


img

Woodsafes bidrar till målet om hållbara städer och samhällen genom att vi möjliggör ett brandsäkert byggande i trä. Det innebär minskade utsläpp från byggsektorn och skapar trygga bostäder och arbetsplatser för fler människor. Byggnader i trä har ett naturligt förbättrat inomhusklimat och kan skapa ett ökat mentalt välbefinnande.
När städer växer skapas ofta nya möjligheter för tillväxt, men det kan också öka klyftorna mellan människor, minska habitaten för växter och djur och orsaka ökade utsläpp. Woodsafes bidrag till urbaniseringen i samhället kan alltså innebära en negativ miljöpåverkan.


img

Vår kärnverksamhet är att brandimpregnera trä så att det kan användas som byggnadsmaterial i bostäder likväl som i offentliga byggnader och arbetsplatser. Genom att erbjuda marknaden produkter som ger träbyggnader en lång livslängd med gott brandskydd bidrar vi till ett mer klimatsmart byggande som också höjer livskvaliteten för människor som vistas i byggnaderna och värna om ekonomiska värden.
I vår värdekedja finns en negativ klimatpåverkan när det gäller transporter, energiåtgång och avfall. Vi strävar ständigt efter att förbättra detta bland annat genom att ställa om till sol, -och bioenergi, lågenergi i all belysning, fläktar, ventilation, intern hantering med truck.


img

Byggindustrin står för 21 procent av utsläppen av växthusgaser. Trä binder kol och är därför ett klimatsmart byggnadsmaterial som binder koldioxid både under tiden trädet växer i skogen och så länge den färdigställda byggnaden står på plats. Woodsafe erbjuder marknaden brandimpregnering av trä som förädlar träets egenskaper och gör det möjligt att i större utsträckning bygga säkert i trä. På det viset bidrar vi till att bekämpa klimatförändringarna. Genom vår värdekedja har vi en negativ inverkan på klimatförändringarna i form av exempelvis koldioxidutsläpp, främst från transporter som ligger i vårt scope 3. Vi har redan minskat vår negativa påverkan och fortsätter arbetet för att förbättra vårt klimatavtryck, med målet att bli helt klimatneutrala inom scope 1, 2 och 3 till år 2025.


img

Genom att tillsammans med våra samarbetspartner arbeta för att hundra procent av all träråvara som passerar genom Woodsafes fabrik skall vara certifierad bidrar vi till att bevara ekosystem och upprätthålla den biologiska mångfalden. Tillsammans med våra partners bidrar vi också till återplantering av skog för att trygga återväxten av skog såväl som den biologiska mångfalden.
Ett modernt skogsbruk domineras ofta av monokulturer vilket har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Woodsafes verksamhet riskerar därmed att i ett längre perspektiv driva på ett icke hållbart skogsbruk där den biologiska mångfalden hotas.